Tax Shelter

Wat is Tax Shelter?

Tax Shelter is een fiscale maatregel van de Belgische federale overheid om de audiovisuele sector te ondersteunen. Een vennootschap die in een audiovisueel werk investeert krijgt een belastingaftrek waardoor haar belastbare winst aanzienlijk vermindert. In 2015 kende de Tax Shelter een belangrijke hervorming, die de fiscale stimulans nog een stuk aantrekkelijker, transparanter en minder risicovol maakt voor de investeerder.


Wie mag investeren?

Elke winstgevende Belgische vennootschap of Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting mag investeren, voor zover ze zelf geen producent of televisieomroep is.


Hoe werkt Tax Shelter?

Het voordeel waarop u kan rekenen dankzij een Tax Shelter investering bestaat uit twee luiken. Enerzijds uit het fiscaal rendement dat bekomen wordt uit een fiscale vrijstelling van de belastbare winst en anderzijds uit een financieel rendement als vergoeding voor de prefinanciering van het audiovisueel werk.

 1.Fiscaal rendement

De winstgevende vennootschap sluit een raamovereenkomst af en geniet van een fiscale vrijstelling van 310% op de gestorte som. Rekening houdend met het gemiddelde vennootschapstarief van 33,99% levert dit een rendement op van 5,37% netto op de investering.

Een voorbeeld van een investering van 50.000 euro illustreert de te bekomen rendementen.

Tax Shelter basisrendement


Opgepast, de fiscale vrijstelling mag maximum de helft van de belastbare gereserveerde winst van het boekjaar bedragen en mag maximum € 750.000 zijn per bedrijf en per boekjaar.

NIEUW - ZOMERAKKOORD : vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2018 geniet de winstgevende vennootschap die een raamovereenkomst afsluit van een fiscale vrijstelling van 356% op de gestorte som. Rekening houdend met het nieuwe standaard vennootschapstarief van 29,58 % levert dit een rendement op van 5,30% netto op de investering.

2 Financieel rendement

Als vergoeding voor de prefinanciering krijgt de investeerder een bijkomend financieel rendement. Dit wordt berekend op basis van het investeringsbedrag waarop een rendement wordt verworven dat zich 4,5% boven de actuele marktrente bevindt. Als actuele marktrente wordt uitgegaan van het Euribortarief op 12 maanden. Voor stortingen van investeringen tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2018 bedraagt de actuele marktrente -0,174%, dat aldus verhoogd wordt met 4,5%.

Het bijkomend rendement wordt pro rata berekend vanaf de eerste storting tot aan de ontvangst van het Tax Shelter attest. De maximum termijn van dit bijkomend rendement is wettelijk vastgelegd op 18  maanden.


Waarom Tax Shelter bij Gardner and Domm?

  • Gardner and Domm is de Tax Shelter producent van de productiehuizen De Mensen, Skyline Entertainment, The Virus en Les Gens, die samen de grootste onafhankelijke productiegroep van België vormt.
  • Gardner and Domm is geen tussenpersoon, de investering gaat rechtstreeks naar de productie.Gardner and Domm garandeert een transparante investering met juridische zekerheid via de raamovereenkomst en een gratis verzekering ter indekking van het fiscaal rendement.
  • Gardner and Domm biedt een investeerder de mogelijkheid om zelf te kiezen in welke productie hij wil investeren.
  • Gardner and Domm aanvaardt een investering vanaf € 5.000.
  • Gardner and Domm beschikt over een Prospectus, die op 30 januari 2017 door de FSMA werd goedgekeurd. Dit document is gratis verkrijgbaar via onze Prospectus pagina.